Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Μπράβο στην Γαλλία!

Ενδειαφέρει όσους! Εύχομαι πολλούς!

Ελλάς, Γαλλία, βιβλιοσυμμαχία

E-mail Εκτύπωση

cnl1Σημαντική βοήθεια ύψους 150.000 ευρώ από το γαλλικό Εθνικό Κέντρο Γραμμάτων προς το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, για συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Ελλάδας - Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Γαλλίας - Σύμβαση Συνεργασίας

Η παρούσα σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο των ισχυρών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, που θεμελιώθηκαν πάνω στο πρωταρχικό χρέος ολόκληρης της Ευρώπης προς τον Ελληνισμό.

Εμφορείται από το κοινό όραμα της αναγκαίας πολιτισμικής ποικιλομορφίας, απόδειξη της οποίας είναι ο αέναος διάλογος μεταξύ των δύο πολιτισμών.

Απορρέει από την κατάσταση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης στην οποία οδήγησε την Ελλάδα η παρούσα οικονομική κρίση.

Στηρίζεται στη μοναδική σύγκλιση θεσμικού πλαισίου και στόχευσης του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Γαλλίας (CNL) και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Ελλάδας (EKEBI), εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Παρίσι στις 11 Φεβρουαρίου 2011, τα συμβαλλόμενα μέρη εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενισχύσουν την ελληνογαλλική πολιτιστική συνεργασία στον τομέα του βιβλίου και της ανάγνωσης.

Η παρούσα σύμβαση έχει σκοπό να διαφυλάξει, να επεκτείνει και να ενισχύσει, μέσω μιας συνεργασίας σε θεσμικό επίπεδο, τις επαγγελματικές και οικονομικές ελληνογαλλικές ανταλλαγές.

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

Άρθρο 1: Ενίσχυση των θεσμών και των φορέων του βιβλίου

Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν συνυπογράψει τη Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων και τη Σύμβαση για την προστασία και προώθηση της ποικιλομορφίας της πολιτισμικής έκφρασης.

Αναγνωρίζοντας τις διεθνείς δεσμεύσεις των αντίστοιχων εθνικών τους κυβερνήσεων, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να ενθαρρύνουν στην ευρω-μεσογειακή ζώνη την ανάδειξη των κοινών τους θέσεων προς όφελος της προώθησης και της διατήρησης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στον τομέα του βιβλίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα κάτωθι ζητήματα:

- Τιμή του βιβλίου (εντύπου και ψηφιακού)

- Συγγραφικά δικαιώματα

- Αμοιβή των δημιουργών στο πλαίσιο της ψηφιακής δημιουργίας (συγγραφέων, μεταφραστών, εικονογράφων)

- Διατήρηση και ανάπτυξη της εκδοτικής ποικιλομορφίας

- Διατήρηση και ανάπτυξη των ανεξάρτητων δικτύων διανομής

- Καταπολέμηση της πειρατείας

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν τις συναλλαγές ανάμεσα σε επαγγελματίες και τους αρμόδιους αντιπροσωπευτικούς φορείς του κλάδου, με σκοπό την από κοινού μελέτη των ζητημάτων που αφορούν τα επαγγέλματα και το εμπόριο του βιβλίου.

Άρθρο 2: Ενθάρρυνση των οικονομικών και επαγγελματικών ανταλλαγών

2.1 Έκδοση

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, το ζήτημα των ανταλλαγών των δικαιωμάτων δημιουργίας επιβάλλεται ως μείζον διακύβευμα για το βιβλίο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία. Ως εκ τούτου, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν τις ανταλλαγές δικαιωμάτων των δημιουργών, διευρύνοντας κυρίως τη γνώση των αντίστοιχων εκδοτικών τους προϊόντων και τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των εθνικών τους εκδοτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η γαλλική πλευρά δεσμεύεται να υποστηρίξει και να χρηματοδοτήσει μία τουλάχιστον συνάντηση ανάμεσα σε Έλληνες και Γάλλους εκδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επιστημών του ανθρώπου, της έρευνας και της λογοτεχνίας.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 22.000€.

2.2 Μετάφραση

Η μετάφραση βρίσκεται στην καρδιά του οικονομικού ζητήματος της παγκοσμιοποίησης της έκδοσης και αποτελεί βασικό μοχλό διατήρησης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Ως εκ τούτου, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να ενθαρρύνουν τη μετάφραση έργων Γάλλων δημιουργών στην Ελλάδα και έργων Ελλήνων δημιουργών στη Γαλλία, μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων τους υποστήριξης της μετάφρασης προς και από τις εθνικές τους γλώσσες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η γαλλική πλευρά θα παράσχει οικονομική βοήθεια για την κάλυψη του κόστους της μετάφρασης ενισχυμένη κατά 30% επί των ποσοστών που ισχύουν σήμερα, με μέγιστο όριο το 80%, που θα αφορά σχέδια μετάφρασης από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα, βάσει γνωμάτευσης των αρμόδιων επιτροπών.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 50.000€.

Επιπλέον, η παρούσα σύμβαση θα ενθαρρύνει τη φιλοξενία ελλήνων μεταφραστών στη Γαλλία, προβλέποντας 10 υποτροφίες διαμονής ύψους 2.000€ εκάστη.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 20.000€.

2.3 Δημιουργία

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η γαλλική πλευρά θα ενθαρρύνει τη διαμονή σε εστίες φιλοξενίας στη Γαλλία Ελλήνων συγγραφέων, έργα των οποίων έχουν μεταφραστεί στη γαλλική γλώσσα, χορηγώντας 5 υποτροφίες διαμονής ύψους 2.000 € εκάστη.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 10.000€.

Με την παρούσα σύμβαση θα ενθαρρύνεται, επίσης, η φιλοξενία σε ξενώνες στην Ελλάδα Γάλλων συγγραφέων (Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων & Μεταφραστών Ρόδου), χορηγώντας 3 υποτροφίες διαμονής ύψους 2.000 € εκάστη.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 6.000€.

Επιπλέον, θα χορηγηθούν σε Έλληνες συγγραφείς 8 υποτροφίες συγγραφικής δημιουργίας ύψους 3.500€ εκάστη.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 42.000€.

Άρθρο 3: Επιτροπή εποπτείας

Τα δύο μέρη συμφωνούν να συστήσουν μια επιτροπή εποπτείας. Η επιτροπή αυτή θα συγκαλείται μία φορά ετησίως στην Ελλάδα και στη Γαλλία, εκ περιτροπής.

Άρθρο 4: Ποσό

Το σύνολο των ειδικών αυτών δράσεων αντιστοιχεί σε ένα προβλεπόμενο προϋπολογισμό 150.000€ για τη γαλλική πλευρά.

Η ελληνική πλευρά θα συμμετάσχει στη διοργάνωση των επαγγελματικών συναντήσεων. Σε ότι αφορά τη βοήθεια προς τους συγγραφείς, εκδότες και μεταφραστές, θα εφαρμόσει τις ανάλογες διατάξεις στο πλαίσιο των μέσων που διαθέτει.

Άρθρο 5: Διάρκεια της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται για χρονικό διάστημα 2 ετών.

2 σχόλια:

Αστοριανή είπε...

...το διάβασα και χτες...
μα σήμερα, είπα να γράψω κάτι που δεν μ'άφηνε ήσυχη:
-...πάλι οι ίδιοι θα τα εκμεταλλευτούν... "...θα τα φ'ανε..." που είπε κάποιος ευτραφής!

Κατερίνα μου,
το μεγάλο ψάρι καταπίνει το...μικρό!

Κατερίνα ΔΕ. ΣΤΑ. ΠΑ. είπε...

Για όλους υπάρχει μια θάλασσα, Γιώτα μου!
Μπορεί κάτι, κάποτε, ν' αλλάξει! Ποτέ δεν ξέρεις!
Φιλάκια, Γιώτα μου και μακάρι να υπάρχουν πολλές τέτοιες κινήσεις!Όπως και να το κάνουμε, τιμάνε την Ελλάδα! Το ποιους, δεν έχει και τόση σημασία.
Μου έχεις λείψει τηλεφωνικά, μα θα έχουμε να λέμε... μαζεμένα.
Δώσε φιλιά σε όλη την οικογένεια!