Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Πρόγραμμα ενίσχυσης με σκοπό την επιστροφή στις ρίζες

ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΔΟΤΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ). ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πρόγραμμα ενίσχυσης με σκοπό την επιστροφή στις ρίζες

«Μπορώ να καλλιεργήσω και τι;», «Πώς θα μπορούσα να μπω σε προγράμματα;», «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών;». Η σχέση των Ελλήνων με την πρωτογενή παραγωγή -γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοπονία- που πέρασε από σαράντα κύματα, τώρα επανέρχεται ως επιτακτική επιλογή για άρση του προσωπικού και οικογενειακού διεξόδου από την κρίση.
Το πρόγραμμα Νέων Γεωργών, που αφορά νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους, ήδη έχει δρομολογηθεί και δημιουργεί προϋποθέσεις για όσους θέλουν να ενταχθούν στο αγροτικό επάγγελμα και είναι μεταξύ 18 και 40 ετών. Παρά το γεγονός ότι είναι πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια, η οικονομική κρίση το έκανε πιο ελκυστικό από ποτέ. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε και οι φάκελοι μπορούν να κατατεθούν ώς τις 16 Μαΐου 2014. Το πρόγραμμα αυτό, επειδή πολλοί τα μπερδεύουν, δεν αφορά στις επιδοτήσεις που παίρνουν οι αγρότες κάθε χρόνο, ανάλογα με τα ιστορικά δικαιώματα, την καλλιέργειά τους ή την εκτροφή τους.
Παρ' όλο που κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, δηλαδή την τωρινή Κοινή Αγροτική Πολιτική (2007-13), τα χρήματα θα είναι περιορισμένα σε σχέση με την επόμενη περίοδο (2014-15), η οποία ουσιαστικά ξεκινά το 2015, το καλό είναι ότι όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πάρουν πιο γρήγορα χρήματα από άλλους, διότι λήγει και πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
Τα χρήματα την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι αυξημένα, με στόχο ν' αλλάξει η σύνθεση του ευρωπαϊκού γεωργικού πληθυσμού, που είναι γηρασμένος. Οσοι υποβάλουν αιτήσεις με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα πάρουν εγκαίρως ως προκαταβολή το 70% των χρημάτων και συνήθως τα επόμενα κονδύλια καταβάλλονται σε δύο δόσεις 15%+15%.
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαβλέποντας το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, προκήρυξε νέα πρόσκληση για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ύψους 140 εκατ. ―, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν άμεσα περισσότερα από 8.000 άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η προκήρυξη για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, την οποία υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3255/Β'/20.12.2013).
Πιο αναλυτικά
Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των υποψήφιων νέων γεωργών στο εν λόγω Μέτρο, οι εμπλεκόμενοι φορείς, η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών αναφέρονται στην αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην αναλυτική Πρόσκληση του Μέτρου (ΦΕΚ 3255/Β'/20.12.2013), καθώς και στην αριθμ. πρωτ. 26983/19-12-2013 (ΦΕΚ 3254/Β'/20.12.2013) απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκριση φακέλου υποψηφιότητας Νέου Γεωργού - Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας για τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014», που βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www. minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.
Η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια για παροχή οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 112 περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια σε  ευρώ
1. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης: 12.600.000
2. Κεντρικής Μακεδονίας: 32.400.000
3. Δυτικής Μακεδονίας: 6.300.000
4. Θεσσαλίας: 13.600.000
5. Ηπείρου: 5.100.000
6. Ιονίων Νήσων: 1.400.000
7. Δυτικής Ελλάδας: 15.500.000
8. Στερεάς Ελλάδας: 5.900.000
9. Πελοποννήσου: 14.700.000
10. Αττικής: 700.000
11. Βορείου Αιγαίου: 7.400.000
12. Νοτίου Αιγαίου: 1.600.000
13. Κρήτης: 22.800.000
Σύνολο: 140.000.000
Στόχος του προγράμματος, κατά τους κρατούντες, είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων ανθρώπων κάτω των 40 ετών, μέσω της παροχής κινήτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Γεγονός το οποίο αναμένεται να συμβάλει θετικά, τόσο στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφ' όσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις:
α) Εχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και φερεγγυότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους.
β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:
- Ορεινής ή μειονεκτικής δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οικισμού.
- Δημοτικής ή τοπικής κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό ώς 100.000 κατοίκους.
γ) Η γεωργική του εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. Ι.Γ2.
δ) Διαθέτει επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνει τη δέσμευση να την αποκτήσει εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης. Συνήθως για την επαγγελματική ικανότητα, εφ' όσον δεν υπάρχει, οι Νέοι Γεωργοί χρειάζεται να πιστοποιηθούν από τις εκπαιδευτικές δομές του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ».
ε) Υποβάλλει Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής του, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφ' όσον απαιτούνται.
στ) Αναλαμβάνει τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφ' όσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε και οι φάκελοι μπορούν να κατατεθούν ώς τις 16 Μαΐου 2014. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εγκαθίστανται πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης σε περιοχές κάτω των 100.000 κατοίκων και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους και τα χρήματα χορηγούνται σε τρεις δόσεις.
Κριτήρια ένταξης
- Ηλικία από 18 έως 40 ετών
- Μόνιμη κατοικία σε περιοχή εφαρμογής του προγράμματος
- Κατοχή γεωργικής εκμετάλλευσης ελάχιστου μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία μισής ΜΑΕ (1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες/έτος)
- Επαρκής επαγγελματική ικανότητα (είτε ανάληψη δέσμευσης για απόκτησή της εντός 36 μηνών από την έγκριση)
- Υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου μέγιστης διάρκειας 5 ετών με αναλυτική περιγραφή δεσμευτικών στόχων
- Ανάληψη συμβατικών δεκαετών μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
Ανώτατο ύψος ενίσχυσης
Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου κι ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής, στα ακόλουθα ποσά:
(α) Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ―
(β) Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ―
(γ) Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ―
Τα ποσά αυτά προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τα τρία παρακάτω κριτήρια:
- Την περιοχή μόνιμης κατοικίας:
α) Ορεινή: 7.500 ευρώ, β) Μειονεκτική: 5.000 ευρώ, γ) Λοιπές περιοχές: 2.500 ευρώ.
- Τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση: α) Κτηνοτροφική: 7.500 ευρώ, β) Φυτική: 7.500 ευρώ, γ) Μικτή-Μελισσοκομία: 5.000 ευρώ.
- Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση: α) πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς: 5.000 ευρώ, β) 80%-120% του εισοδήματος αναφοράς: 2.500 ευρώ.
Η έγκριση ή όχι κοινοποιείται στο δικαιούχο εντός 30 ημερών απ' την ημέρα κατάθεσης του φακέλου κι αποπληρώνεται αμέσως το 40% του ποσού χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά.
Εκτός νυμφώνος μένουν νομικά πρόσωπα, όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 προηγούμενα χρόνια, μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δημοσίου, όσοι παίρνουν επίδομα αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, σπουδαστές και φοιτητές εφ' όσον δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους.
Για όσους έχουν κάνει δήλωση καλλιέργειας, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες ή άλλο χρονικό όριο που θα καθορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου των Νέων Αγροτών.
Δεσμευτικοί στόχοι
- Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης συγκεκριμένου μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία, η οποία θα καταδεικνύει βελτίωση εισοδήματος τουλάχιστον κατά 10%.
- Επίτευξη συμμόρφωσης προς τα κοινοτικά πρότυπα εντός 36 μηνών.
- Υποβολή ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης καθ' όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
- Απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας.
- Απόκτηση της ιδιότητας του γεωργού κατά κύρια απασχόληση.
- Οριστική εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών κι Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων εντός 24 μηνών.
- Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου.
* Πέρα από το μέτρο για τους Νέους Γεωργούς, που τρέχει μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργίας, υπάρχουν κι άλλα που μπορούν να συνδεθούν με την αγροτική παραγωγή, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους. Τα λεγόμενα σχέδια βελτίωσης για επενδύσεις στη γεωργία, τα οποία απευθύνονται κατά κόρον σε επαγγελματίες αγρότες, είναι κλειστά αυτή τη στιγμή, ενώ επενδυτικές ευκαιρίες δίνουν ενίοτε και προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, τα οποία συνήθως αφορούν παρεμφερείς προς τις αγροτικές δραστηριότητες. Από τα αγροτικά προγράμματα που έχουν τρέξει όλα τα χρόνια καλύτερα πήγαν τα προγράμματα αγροτουρισμού για την ύπαιθρο, τα γνωστά μας Leader, τα οποία όμως στις περισσότερες περιοχές της χώρας έχουν προκηρυχθεί οι προσκλήσεις, έχουν υποβληθεί τα σχέδια και κατά κανόνα έχουν κλείσει. Πληροφορίες γι' αυτά δίνουν συνήθως οι τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: