Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΠΙΣΤΕΥΩ)

Συγκλονισμένη με την σύμπτωση ανάρτησης φίλου στο Φεις!

Αφορά το : ΠΙΣΤΕΥΩ

και το όνειρό μου...

Τυχαίο; Ναι... Μπορεί.

"Ν' αλλάξεις πλευρό, Κατερίνα!" ειπώθηκε.

Λιγάκι δύσκολο...

πηγή ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΠΙΣΤΕΥΩ)

15 Το Σύμβολον της Πίστεως, ή «Πιστεύω», αποτελείται από δώδεκα άρθρα, νοηματικάς ενότητας. Συνετάχθη εις τα μεν επτά πρώτα άρθρα υπό των αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου εν Νικαία (325), εις τα δε πέντε τελευταία άρθρα υπό των αγίων Πατέρων της Β’ Οικουμενικής Συνόδου εν Χαλκηδόνι (381). Οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων θέτουσι απαραίτητον ίνα απαγγέλλεται υπό πάντων των πιστών εκκλησιαζομένων. Δια τούτον παρατίθεται εδώ, μετά ερμηνευτικής αποδόσεως εις την νέαν Ελληνικήν.

* * *

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.
Εις μίαν, Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πιστεύω, ως ορθόδοξος χριστιανός, σε ένα Θεό, Πατέρα, κυρίαρχο του παντός, που δημιούργησε από το μηδέν και με απόλυτη ελευθερία, τον ουρανό και και τη γη. Δημιούργησε δηλαδή τόσο τον ορατό και υλικό, όσο και τον αόρατο και πνευματικό κόσμο.
Πιστεύω και σε ένα Κύριο, το Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα. Γεννήθηκε από Αυτόν προαιωνίως. Είναι αληθινός Θεός επειδή γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό. Ο Υιός δεν είναι δημιούργημα η κτίσμα του Θεού, όπως επίστευαν διάφοροι αιρετικοί, αλλά είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, έχει δηλαδή την αυτή θεία ουσία και τα πάντα δημιουργήθηκαν δια του Υιου.
Αυτός για την δική μας σωτηρία, κατέβηκε από την ούράνια δόξα Του στη γη και έλαβε σάρκα, όμοια με τη δική μας, από την Παρθένο Μαρία με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έγινε δηλαδή άνθρωπος όμοιος σε όλα με εμάς, εκτός από την αμαρτία, και έζησε σε συγκεκριμένο χρόνο επάνω στη γη.
Σταυρώθηκε, έπαθε και ετάφηκε για εμάς, όταν Ρωμαίος επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος.
Και αναστήθηκε, σύμφωνα με τις Γραφές, την τρίτη ημέρα από τον τάφο, ενώ ήταν νεκρός.
Μετά την Ανάστασή Του ανέβηκε εις τους ουρανούς με την δύναμη που έχει ως Θεός, και κάθισε δεξιά του Πατέρα Του.
Θα έλθει και πάλι στον κόσμο με δόξα, σε χρόνο που τον γνωρίζει μόνο ο Θεός, για να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς.
Πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας τριάδος που έχει κυριότητα και εξουσία. Ζωοποιεί όλη την κτίση και εκπορεύεται από τον Πατέρα. Είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Προσκυναται και δοξάζεται ισότιμα μαζί τους. Το Άγιο Πνεύμα καθοδήγησε τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που προείπαν για τον ερχομό του Σωτήρα και προετοίμασαν το δρόμο της σωτηρίας.
Πιστεύω ότι η Εκκλησία είναι μία, επειδή μία είναι η κεφαλή της, ο Χριστός και μία η πίστη εκείνων που μετέχουν στη ζωή της.
Πιστεύω ότι η Εκκλησία είναι αγία, δηλαδή χωρισμένη από κάθε αμαρτία, επειδή άγιος είναι ο Χριστός, και επειδή ακόμη έχει ως σκοπό της τον αγιασμό όλων των πιστών.
Πιστεύω ότι η Εκκλησία είναι καθολική, επειδή κατέχει όλη την αλήθεια χωρίς αλλαγές και επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο για να συμπεριλάβει στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους της γης.
Πιστεύω ότι η Εκκλησία είναι και αποστολική, έπειδή διατηρεί ακέραιη και ανόθευτη τη διδασκαλία των Αποστόλων, και επειδή οι επίσκοποι που την ποιμαίνουν είναι διάδοχοι των Αποστόλων και χειροτονημένοι κανονικά σε αδιάκοπη συνέχεια από τότε μέχρι σήμερα.
Ομολογώ ένα βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για μία καινούρια ζωή μέσα στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Με το ένα και μοναδικό βάπτισμα συγχωρείται ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα και από τις αμαρτίες που έκανε μέχρι να βαπτισθεί.
Πιστεύω και περιμένω την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών. Θα αναστηθεί κάθε σώμα για να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή του. Η ανάσταση όλων θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.
Προσδοκώ ότι, μετά την ανάσταση και την τελική κρίση όλων των ανθρώπων από το Χριστό, θα αξιωθώ να απολαύσω τη μέλλουσα αιώνια ζωή μαζί με όλους τους αγίους. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: