Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ...


ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
τοῦ Β. Καρβουνιάρη*

Ἡ Ἑλληνικὴ εἶναι ἡ μητέρα τῆς λατινικῆς καὶ ὅλων τῶν λατινογεννῶν γλωσσῶν (Ἀγγλικῆς, Γαλλικῆς, Ἰταλικῆς, Πορτογαλικῆς, Γερμανικῆς, κ.ἄ.). Ὁμιλεῖται αὐτούσια καὶ ζωντανὴ ἐπὶ πολλὲς χιλιάδες χρόνια. Εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, τῶν τεχνῶν, τῆς φιλοσοφίας, ὅλων τῶν ἐπιστημῶν. Ἔχει ὑμνηθεῖ ἀπὸ τοὺς μεγίστους ἐπιστήμονες, φιλοσόφους καὶ λογίους παγκοσμίως. Σήμερα οἱ μέγιστοι τῶν ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος τὴν σπουδάζουν, καὶ διδάσκεται σὲ ἑκατοντάδες πανεπιστήμια ἀνὰ τὸν κόσμον.
Ὅμως κακοποιεῖται βάναυσα στὴν κοιτίδα της, τὴν ἴδια μας τὴν χώρα. Τὸ κράτος μὲ τὶς ἀλληλοδιάδοχες ἐκπαιδευτικές του μεταρρυθμίσεις, καὶ τὶς ἀντεπιστημονικές του ἐπεμβάσεις τὴν διώκει οὐσιαστικῶς, καὶ ἡ σύγχρονος γενεά μας περιῆλθε στὸ σημεῖο νὰ ἔχει ἀνάγκη μεταφράσεων γιὰ χθεσινὰ κείμενα, τοῦ Ροΐδη, τοῦ Παπαδιαμάντη ἢ τοῦ Παπαρηγόπουλου, ἐνῶ μέχρι πρὸ ὀλίγων δεκαετιῶν, κείμενα δύο καὶ τριῶν χιλιάδων ἐτῶν (ἀρχαῖοι κλασσικοί, Ὅμηρος) ἦσαν κατανοητὰ στὸν μέσον μορφώσεως Ἕλληνα.
Ἀλλὰ καὶ ἡ γενικὴ ἀδιαφορία τῶν Ἑλλήνων συνεπικουρεῖ εἰς τὴν κακοποίηση τῆς γλώσσας μας, συμβάλλουσα μὲ τὸν τρόπον αὐτὸ στὴν γενικὴ πολιτισμική μας παρακμή. Ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 ἔχει θεσμοθετηθεῖ νομοθεσία ἐπιβάλλουσα τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀναγραφὴ τῶν ἐπιγραφῶν τῶν καταστημάτων καὶ ἐπιχειρήσεων στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ἐπιτρεπομένης καὶ τῆς ἀπόδοσής της σὲ ξένη γλῶσσα, μὲ μικροτέρου μεγέθους χαρακτῆρες. Προβλέπεται ἀφαίρεσις τῶν ἀμιγῶς ξενογλώσσων ἐπιγραφῶν, ἐπιβολὴ προστίμων ἀπὸ τοὺς ὀργανισμοὺς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ἀκόμα καὶ ποινικὲς εὐθύνες τῶν δραστῶν! Ὅμως καὶ ἐδῶ παραμένει διαχρονικῶς ἐπίκαιρον τὸ Ροΐδειον: «Εἰς τὴν Ἑλλάδαν ἑνὸς μόνον νόμου ἔχομεν χρείαν: τοῦ περὶ ἐφαρμογῆς τῆς κειμένης νομοθεσίας».
Ὁ Ὀργανισμός μας πιστεύει εἰς τὸν πατριωτισμόν μας, καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ φιλότιμου. Ἂς ἀνακτήσομεν τὴν  ἀτομικὴ καὶ συλλογική μας ἀξιοπρέπεια, σ’ αὐτὸν τὸν μικρὸν ἀλλὰ σημαντικόν μας τομέα. Γιὰ νὰ καταστοῦμε διεθνεῖς, θὰ πρέπει νὰ γίνωμεν γνησίως ἐθνικοί, καὶ σ’ αὐτὸν τὸν τομέα.

* Ὁ Βασίλειος Καρβουνιάρης εἶναι Δικηγόρος καὶ Μέλος τοῦ ΟΔΕΓ.

*******

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ... 
Μου αρέσει!Μου αρέσει! ·  · Ὁ Γλωσσικός Ὅμιλος Βόλου ἐπί 20 συνεχῆ ἔτη δίνει μάχη κατά τῶν ξενικῶν ἐπιγραφῶν, πού ἀναρτοῦν στά καταστήματά τους, κυρίως, ἔμποροι στήν πατρίδα μας. Εἶναι αὐτό ἕνα ἀπαράδεκτο φαινόμενο, τό ὁποῖον προσβάλλει τήν αἴγλη τοῦ πολιτισμοῦ μας καί ὑποτιμᾶ τήν ἀξία τῆς ἐθνικῆς μας γλώσσας. Αὐτῆς τῆς γλώσσας, πού ἔχει αἰχμαλωτίσει τόν θαυμασμό καί σεβασμό ὅλου τοῦ πολιτισμένου κόσμου!
Καί ἐνῶ ἀπευθυνόμαστε συνεχῶς καί ἀκατάπαυστα πρός τούς ἁρμοδίους τῆς Πολιτείας γιά νά ἐνδιαφερθοῦν ἀποφασιστικά, προκειμένου νά ἐφαρμοσθῆ, ἐπί τέλους, ὁ νόμος 2946/2001 ἄρθ. 6, πού σαφῶς ἀπαγορεύει τήν ἀνάρτησι ξενικῶν ἐπιγραφῶν στά ἐμπορικά καταστήματα, μόνο λίγοι Δήμαρχοι συμμορφώθηκαν μέ τό πνεῦμα τοῦ νόμου. Ἔτσι ἡ ντροπή τῶν ξενικῶν ἐπιγραφῶν παραμένει στήν πατρίδα μας καί τήν δυσφημίζει ἐπιμόνως.
Ἐμεῖς πάντως συνεχίζουμε τόν ἀγῶνα κατά τοῦ ἀνθελληνικοῦ αὐτοῦ φαινομένου. Ἀποφασίσαμε καί μέσῳ τοῦ διαδικτύου νά ἀπευθυνθοῦμε πρός τούς πανέλληνες καί νά τούς παρακαλέσουμε ν’ ἀναλάβουν καί αὐτοί πρωτοβουλίες, ὥστε τό στίγμα τῶν ξενικῶν ἐπιγραφῶν νά λείψη ἀπό τήν πατρίδα μας.

Υγ. Το Βελεστίνο θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς μίμησιν, αλλά....

Δεν υπάρχουν σχόλια: